Chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây

Phân tách đám mây mở ra để hiển thị bánh răng bị ẩn

Trở thành Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây của Microsoft

Tìm hiểu cách bạn có thể tham gia Chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây (CSP) ngay hôm nay. Xem xét các yêu cầu và khám phá các mô hình kinh doanh trực tiếp và gián tiếp để xác định mô hình đáp ứng nhu cầu của bạn.

Đối tác Trực tiếp

Là Đối tác trực tiếp, bạn cung cấp các ưu đãi dịch vụ, sản phẩm điện toán đám mây, hỗ trợ khách hàng cũng như thanh toán trực tiếp cho khách hàng của bạn.

Yêu cầu tối thiểu

  • Mô hình kinh doanh dịch vụ
  • Cơ sở hạ tầng hỗ trợ khách hàng
  • Khả năng lập hóa đơn và thanh toán cho khách hàng
  • Khả năng xác định tỷ lệ

Hiểu rõ cam kết trở thành Đối tác Trực tiếp

Nhà bán lại Gián tiếp

Nếu không có cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thanh toán cho khách hàng, bạn có thể kết nối với một Nhà cung cấp Gián tiếp. Điều này giúp bạn có nhiều thời gian hơn để cùng khách hàng của mình xây dựng các ưu đãi dịch vụ chuyên biệt. Xem xét các Nhà cung cấp Gián tiếp được ủy quyền trong khu vực của bạn để được trợ giúp về các dịch vụ giá trị gia tăng, hỗ trợ và thanh toán.

Tài nguyên khác

Tìm hiểu thêm về Chương trình CSP

Truy cập vào Mạng Đối tác của Microsoft để có cơ hội được đào tạo, hỗ trợ và kết nối.

Tìm hiểu về chính sách ưu đãi khuyến khích CSP

Tìm hiểu làm thế nào để đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi khuyến khích của Chương trình CSP, triển khai nền tảng ưu đãi khuyến khích và nhận được vốn ưu đãi khuyến khích.

Đọc Hướng dẫn Chương trình

Hướng dẫn này quy định các yêu cầu về việc bán lại sản phẩm cho khách hàng với tư cách là đối tác CSP.

Xem lại Thỏa thuận Đối tác

Microsoft yêu cầu các đối tác phải ký kết thỏa thuận này thì mới được tham gia Chương trình CSP.