Hãy chinh phục những đỉnh cao mới bằng chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây

Tìm hiểu thêm
Hãy trở thành người hùng của khách hàng

Với tư cách là đối tác Nhà cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây, bạn quản lý hoạt động bán hàng, sở hữu mối quan hệ thanh toán, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và là người liên hệ duy nhất của khách hàng.

Không có giới hạn

Thu hút khách hàng và quản lý khách hàng tiềm năng trên Pinpoint. Xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài và một doanh nghiệp có doanh thu định kỳ. Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho danh mục dự án Điện toán Đám mây của Microsoft. Đám mây mang đến rất nhiều cơ hội.

Mua sắm một cửa

Bạn đã cung cấp công cụ, ứng dụng và dịch vụ để giúp khách hàng đạt làm việc hiệu quả trong đám mây. Giờ đây, bạn cũng có thể bán Giải pháp Điện toán Đám mây của Microsoft. Trở thành cố vấn tin cậy có thể cung cấp nhóm sản phẩm tích hợp và hoàn chỉnh.

Mở rộng tầm nhìn của bạn với Mạng Đối tác của Microsoft

Tìm hiểu thêm
Tham gia gia đình đối tác của chúng tôi

Microsoft phụ thuộc vào kênh đối tác của mình và chúng tôi nỗ lực nhằm giúp đối tác của mình thành công. Mạng lưới Đối tác của Microsoft mang đến cơ hội đào tạo, hỗ trợ và kết nối.

Kết nối với khách hàng

Sử dụng Pinpoint để quảng bá ứng dụng, dịch vụ và giá trị gia tăng duy nhất. Sau đó, sử dụng Trung tâm Đối tác để thêm khách hàng, quản lý đăng ký và xử lý thanh toán.

Bạn muốn biết thêm?