Często zadawane pytania o programie CSP dostępnym na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA

Ten zbiór odpowiedzi na często zadawane pytania pozwala dowiedzieć się więcej o programie Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP) dostępnym na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA. Po bardziej szczegółowe informacje można się także zwrócić do swojego opiekuna klienta.

Chmura Azure Government to platforma stworzona w oparciu o fundamentalne zasady bezpieczeństwa, prywatności i kontroli, zgodności oraz przejrzystości. Podmioty sektora publicznego otrzymują izolowane fizycznie wystąpienie Microsoft Azure. We wszystkich systemach i aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla rządu Stanów Zjednoczonych, które zbudowano w oparciu o tę architekturę, zastosowane zostały światowej klasy usługi bezpieczeństwa i zgodności. Obejmują one certyfikaty zgodności Departamentu Obrony i FedRAMP, stanowe umowy o systemach informatycznych sądownictwa karnego, możliwość wystawiania umów partnerów biznesowych HIPAA i obsługę standardu 1075 amerykańskiego Urzędu Skarbowego. Azure Government, obsługiwany przez zweryfikowanych obywateli USA, wspiera różnorodne scenariusze hybrydowe w zakresie tworzenia i wdrażania rozwiązań lokalnie lub w chmurze. Podmioty sektora publicznego mogą również skorzystać z błyskawicznej skalowalności i gwarantowanego czasu działania usługi chmury w ogromnej skali.

Do programu CSP Microsoft Cloud dla instytucji rządowych kwalifikują się znajdujący się w Stanach Zjednoczonych partnerzy, którzy wspierają działania instytucji państwowych na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych dopiero po tym, jak zostaną dopuszczeni do programu po drobiazgowej weryfikacji przez firmę Microsoft. Aby zakwalifikować się do programu, należy udowodnić współpracę z klientami rządowymi. Procedura dołączenia do programu CSP dostępnego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA została rozszerzona o przechwytywanie dodatkowych danych w celu przeprowadzenia uwierzytelniania. Dowodem może być między innymi numer umowy rządowej i list sponsorski od klienta rządowego.

Program CSP Microsoft Cloud dla instytucji rządowych różni się od programu Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze w następujących obszarach:

 • Dostępność: do programu CSP Microsoft Cloud dla instytucji rządowych kwalifikują się wyłącznie partnerzy z USA, którzy wspierają działania instytucji państwowych na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym. Partnerzy mogą uzyskać dostęp do platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA dopiero po tym, jak przejdą weryfikację przez firmę Microsoft.
 • Wdrażanie do użytkowania: partnerzy muszą się wdrożyć do programu CSP dostępnego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA osobno od programu Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze.
 • Dostępność produktu: w programie CSP Microsoft Cloud dla instytucji rządowych początkowo dostępny jest tylko Azure Government. Usługi stanowiskowe takie jak Office 365, usługi zarządzania awaryjnego oraz CRM online zostaną udostępnione później.
 • Umowy: dokument umowy odsprzedawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCRA) został zaktualizowany w celu uwzględnienia unikalnych terminów rządowych.
 • Funkcjonalność Centrum partnerskiego: niektóre funkcje Centrum partnerskiego nie zostaną włączone w programie CSP dostępnym na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA w celu spełnienia wymagań w zakresie zgodności i przepisów prawa. Zamiast nich do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem użytkownikami i grupami partnerzy mogą używać Azure Active Directory (Azure AD) lub interfejsu API programu Graph. Funkcja nawiązania relacji w ramach wspierania scenariuszy z wieloma partnerami i kanałami zostanie udostępniona po uruchomieniu programu, gdy w CSP na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA będą dostępne usługi stanowiskowe.

Umowa odsprzedawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCRA)

Umowa MCRA uprawnia partnerów do odsprzedaży za pośrednictwem CSP. Postanowienia umowy w wersji dla chmury dla instytucji rządowych USA są akceptowane podczas wdrażania do użytkowania platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA. Ta wersja zawiera aneks dotyczący zastosowania chmury w instytucjach rządowych USA oraz załącznik „A” po standardowej umowie odsprzedawcy chmury.

Umowa MCRA dotycząca rozwiązania Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA różni się od standardowej Umowy MCRA pod dwoma względami:

 • Aneks dotyczący zastosowania chmury w instytucjach rządowych USA wyszczególnia dodatkowy zakres odpowiedzialności przy realizacji usług chmury w instytucjach rządowych USA.
 • Załącznik A zawiera Umowę na usługę Microsoft Cloud (MCA) dołączaną do każdej umowy o świadczeniu usług chmury w instytucjach rządowych USA zawieranej między CSP i jego klientem.

Umowa na usługę Microsoft Cloud (MCA) w postaci Załącznika A do Umowy MCRA

Partnerzy CSP muszą włączyć Załącznik A do umowy rządowej zawartej między partnerami CSP i klientami nabywającymi platformę Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA. Umowa ta została opublikowana w Centrum partnerskim i jest dostępna w języku angielskim.

Umowa na usługę Microsoft Cloud dotycząca chmury dla instytucji rządowych USA różni się od standardowej pod dwoma względami:

 • Musi być włączona do umowy między partnerem CSP i jego klientem.
 • Musi być skonstruowana w taki sposób, aby spełniać federalne, stanowe i lokalne wymogi prawne oraz przepisy.

Umowa dystrybutora rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCDA)

Umowa dystrybutora rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCDA) upoważnia dystrybutorów do prowadzenia sprzedaży w ramach CSP. Wersja umowy MCDA przeznaczona dla chmury w instytucjach rządowych USA zawiera Aneks dotyczący zastosowania chmury w instytucjach rządowych USA oraz załącznik „A” po standardowej Umowie odsprzedawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (MCRA).

Umowa MCDA dotycząca rozwiązania Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA różni się od standardowej Umowy MCDA pod dwoma względami:

 • Aneks dotyczący Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA wyszczególnia dodatkowy zakres odpowiedzialności przy realizacji usług w chmurze w instytucjach rządowych USA.
 • Załącznik A zawiera Umowę na usługę Microsoft Cloud (MCA), którą należy włączyć do każdej umowy o świadczeniu usług chmury w instytucjach rządowych USA zawieranej między CSP i jego klientami.

Kryteria kwalifikacyjne sprzedaży programu CSP dostępnego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych są takie same, jak kryteria kwalifikacyjne programu Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze. Mogą w nim uczestniczyć zarówno bezpośredni partnerzy, jak i odsprzedawcy pośredni. Jeżeli firma została zaaprobowana jako odsprzedawca pośredni w programie CSP dostępnym na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych, nie musi być ponownie nominowana na odsprzedawcę pośredniego w programie Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze.

Partnerzy będą musieli zostać wdrożeni do programu CSP dostępnego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA w celu spełnienia wymagań w zakresie zgodności z przepisami prawa. (Wdrożenie do korzystania z Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA jest odrębne od wdrożenia do udziału w programie Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze). Po wdrożeniu się można rozpocząć tworzenie klientów i sprzedawanie ofert dostępnych na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA. Korzystający z interfejsów API mogą zapoznać się z programowaniem dla Centrum partnerskiego Microsoft National Cloud.

Więcej informacji o modelach rejestracji dostępnych dla partnerów można znaleźć na stronie Dostawca rozwiązań w chmurze w sieci Microsoft Partner Network.

Nie. Ceny będą odzwierciedlały dodatkowe koszty nowych funkcji i rozwiązań dostępnych na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA.

Tak. Model rabatów partnerskich w programie CSP dostępnym na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA jest taki sam, jak w programie Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze.

Nie. W obu programach premie są takie same. Aby dowiedzieć się więcej o premiach dla partnerów, należy zalogować się w portalu sieci Microsoft Partner Network.

Nie. Kryteria i wymagania dotyczące rozliczeń są takie same w obu programach. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozliczenia, zapoznaj się z zasobami na temat sieci Microsoft Partner Network.

Wymagania w zakresie wsparcia będą zależeć od jednostki rządowej i typu danych. Partnerzy muszą ściśle współpracować ze swoimi klientami, aby poznać wymagania dotyczące wsparcia. Istnieją szczególne obowiązki wymienione w MCRA pod względem dostępu i obsługi danych w systemach informatycznych sądownictwa karnego (CJIS). Program CSP dostępny na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA nie jest przeznaczony do obsługi danych będących przedmiotem Przepisów Międzynarodowego Handlu Bronią (ITAR).

Po zatwierdzeniu firmy jako partnera w programie CSP na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA można sprzedawać rozwiązania w ramach wspierania działań instytucji państwowych na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym.

Po uruchomieniu programu dostępne będzie rozwiązanie Azure Government. Z czasem będziemy dodawali kolejne usługi.

W tej chwili jest dostępne rozwiązanie infrastruktury jako usługi (IaaS), podstawowa platforma i rozwiązania dla danych. Program jest cały czas aktualizowany, a z poziomu pulpitu Centrum partnerskiego oferujemy dokumentację podobną do tej, którą udostępniamy dla programu Komercyjny dostawca rozwiązań w chmurze (dostęp wymaga uwierzytelnienia). Tutaj można przejrzeć obecnie dostępne usługi Azure Government, ale należy pamiętać, że niektóre z nich, takie jak klasyczne usługi obliczeniowe, sieci, magazynu czy chmury, nie są przeznaczone dla programu CSP i w nim nie działają.

Więcej informacji o tworzeniu z Centrum partnerskim platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA można znaleźć na stronie programowanie z użyciem Centrum partnerskiego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych.

Wymagania dotyczące interfejsów API i integracji są takie same w obu programach. Więcej informacji na temat punktów końcowych platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA można znaleźć na stronie z adresami URL Centrum partnerskiego zgodnymi ze stylem REST.

Należy pamiętać, że w programie CSP dostępnym na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA nie będą dostępne interfejsy API zgodne ze stylem CREST. Te interfejsy API są uznane za przestarzałe w ramach CSP, a zatem nie są dostępne na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA.

Aby spełnić wymagania w zakresie zgodności z przepisami prawa, następujące interfejsy API nie będą dostępne w programie CSP Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA:

Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie licencjami
Tworzenie kont użytkowników dla klienta Pobieranie listy dostępnych licencji
Usuwanie kont użytkowników dla klienta Przypisywanie licencji użytkownikowi
Aktualizowanie kont użytkowników dla klienta Sprawdzanie, które licencje są przypisane użytkownikowi
Pobieranie listy wszystkich kont użytkowników dla klienta
Resetowanie haseł użytkowników dla klienta
Pobieranie informacji o rolach użytkowników dla klienta
Ustawianie ról użytkowników dla klienta
Wyświetlanie usuniętych użytkowników dla klienta
Przywracanie usuniętych użytkowników dla klienta

Do zarządzania kontami użytkowników partnerzy mogą użyć portalu Azure Portal, programu Azure AD PowerShell lub interfejsu API programu Graph. Dodatkowe informacje techniczne można znaleźć na stronie Programowanie z użyciem Centrum partnerskiego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA.

Aby umożliwić wdrożenie i utrzymanie integralności izolacji platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA, nie przewidziano żadnych mechanizmów przenoszenia istniejącego środowiska Microsoft Cloud klienta do platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA. Jeśli klient lub partner ma Azure, to w ich gestii będzie leżało przeniesienie danych do nowego środowiska w ramach platformy Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA.

Poniżej zamieszczono łącza, które pomogą zapoznać się z programem CSP i dowiedzieć więcej o programowaniu z użyciem Centrum partnerskiego na platformie Microsoft Cloud dla instytucji rządowych USA.

Dodatkowych informacji może udzielić opiekun klienta. Ponadto zapraszamy do naszej grupy na Yammerze poświęconej CSP w Azure Government.

Czy ta strona była przydatna?
Chcesz przekazać dodatkowe opinie?
Dziękujemy! Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Obserwuj nas Ikona Twittera Ikona Facebooka Ikona LinkedIn